Saltar al contenido

Avís Legal

Laia Viaplana Masjuan (d’ara endavant LV Fisioteràpia) l’informa que l’accés i ús del lloc web www.lvfisioterapia.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquest, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de LV Fisioteràpia, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts poguessin precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals particulars addicionals.

Per això, en cas de no estar d’acord amb aquest Avís, preguem no faci ús del Lloc web, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:

– Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

– Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que s’estableix per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: LV Fisioteràpia
Domicili social: C/ Turó de la penya, 10
C.I.F.: 79277595E
Correu electrònic: laia@lvfisioterapia.com
Telèfon: 695 31 29 08

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i ús del Lloc web.

El Lloc web: LV Fisioteràpia, es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment LV Fisioteràpia pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

LV Fisioteràpia no es fa responsable dels Links a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que LV Fisioteràpia aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Els Llocs web de tercers, no estan controlats ni coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s que està conforme amb l’Avís Legal i Política de Privacitat d’aquests Llocs web de tercers, abans de facilitar cap mena d’informació personal.

L’Usuari: L’accés, la navegació i ús d’aquest Lloc web confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

– L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

– La veracitat i licitud de la informació que sigui aportada per l’Usuari en els formularis estesos per LV Fisioteràpia per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a LV Fisioteràpia sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

LV Fisioteràpia es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de LV Fisioteràpia no es dirigeix a menors d’edat. LV Fisioteràpia declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Aquest Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents d’Espanya. LV Fisioteràpia no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint LV Fisioteràpia cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

– No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

– No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

– No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a LV Fisioteràpia davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se LV Fisioteràpia, a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

3. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LV Fisioteràpia no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. LV Fisioteràpia farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic de l’Usuari. En cap cas LV Fisioteràpia serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

LV Fisioteràpia tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LV Fisioteràpia per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LV Fisioteràpia.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a LV Fisioteràpia a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

5. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

LV Fisioteràpia es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i LV Fisioteràpia es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Contacte

695 31 29 08

Av. del Rei en Jaume, 221 - 08440 Cardedeu